Kinderpraktijk Oud-Velsen
Voor kinderen in de knel, en hun ouders!

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘opdrachtnemer’ de eigenaar van Kinderpraktijk Oud-Velsen, Sylvia Nap, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
De ‘opdrachtgever’ is de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.

Voorwaarden:

Eén van de ouders (pleegouders/wettelijke vertegenwoordigers) geeft door ondertekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie, training of begeleiding.

Ouders zijn beiden op de hoogte dat hun kind therapie krijgt. Het is de taak van ouders om elkaar hiervan op de hoogte te brengen.

Ouders hebben (op verzoek) beiden recht op dezelfde informatie.

De opdrachtnemer vraagt aan de start van de therapie toestemming van ouders (pleegouders/ wettelijke vertegenwoordigers) om informatie in te winnen bij derden.

De opdrachtnemer zal ouders (pleegouders/wettelijke vertegenwoordigers) op de hoogte houden bij wie ze en wanneer ze informatie bij derden heeft opgevraagd.

De opdrachtnemer zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Wanneer de opdrachtnemer van mening is dat het kind in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), dan heeft zij de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Zij heeft daarna de wettelijk plicht dit te melden aan betreffende instanties.

De opdrachtnemer heeft een beroepsgeheim naar zowel cliënt als ouders.

De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet, of grove schuld van de opdrachtnemer.

Bij een wachtlijst werkt de opdrachtnemer op volgorde van aanmelding.

Behandeling kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging binnen 24 uur is de opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het afgesproken tarief in rekening te brengen.

De opdrachtnemer zorgt niet voor vervanging bij ziekte of vakantie. Bij ziekte of afwezigheid van de opdrachtnemer wordt de sessie of training naar een andere datum en tijd verplaatst.

De opdrachtnemer biedt behandeltrajecten aan. Bij elk nieuw behandeltraject wordt er een contract opgesteld en ondertekend door zowel opdrachtnemer als opdrachtgever. Hierin kunnen aangepaste afspraken gemaakt worden om een zo goed mogelijke zorg te leveren aan de opdrachtgever.

Vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Getoonde en gegeven prijzen zijn inclusief 21% BTW. Betalingen via de bank dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur overgemaakt te zijn onder vermelding van het factuurnummer.

Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten (10% van het factuurbedrag) in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.

omhoog

Kinderpraktijk Oud-Velsen

'Voor kinderen in de knel, én hun ouders!'

© 2018 speltherapievelsen.nl algemene voorwaarden links